Mezun Oluyorum 2024
Depremzedelere Ergoterapi Desteği
Ankara'ya gelmiş olan tüm depremzedelere, bölümümüze başvurmaları halinde ücretsiz ergoterapi hizmeti verilecektir. Ayrıntılı bilgi...
Kalite Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ

KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

Madde 1 . Bu yönergenin amacı, bölüm Kalite Komisyonu’nun düzenli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönerge, Kalite Komisyonunun oluşumu, işleyişi, çalışma ilkeleri ve görevlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Usul ve Esasları çerçevesinde Kalite Güvencesi süreçlerine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar Madde 4.

Bu Yönergede;

Üniversite : Hacettepe Üniversitesi’ni Fakülte : Sağlık Bilimleri Fakültesini

Program: Ergoterapi Bölümünü

Bölüm: Ergoterapi Bölümü

Dekanlık : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nı Dekan : SBF Dekanı’nı

Bölüm başkanı: Ergoterapi Bölüm Başkanı

Komisyon: Ergoterapi Bölümü Kalite Kalite Komisyonu’nu

Başkan: Ergoterapi Bölümü Kalite Komisyonu Başkanı’nı

Bölüm Temsilcisi : Ergoterapi Bölümü Kalite Komisyonu Temsilcisi

 Temsilcisi’ni Raportör: Ergoterapi Bölümü Kalite Komisyonu Raportörü’nü

SABAK: Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ni

 

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Amacı ve Faaliyet Alanları Madde 5. Komisyonun amacı

Üniversitenin, fakültenin ve programın stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Madde 6. Faaliyet alanları

Komisyon bu amaçla, programın kalite güvencesi, kalite değerlendirme ve akreditasyona ilişkin farkındalığının sağlanması, iç ve dış kalite güvencesi sisteminin kurulması, bölüm göstergelerin belirlenmesi, üniversite ve fakülte kalite güvencesi çalışmalarını da dikkate olarak programın bu çalışmalarına destek olunması, kalite güvencesi sürecinin program genelinde yaygınlaştırılması konularında faaliyet gösterir. Komisyonun tüm faaliyetleri bölüm başkanlığının sorumluluğundadır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Oluşturulması ve Çalışma İlkeleri Madde 7. Komisyonun Oluşturulması

Komisyon, Hacettepe Üniversitesi Bölüm Komisyonu kurma Usul ve Esasları’ nın ilgili maddesi uyarınca oluşturulmuştur. Bölüm başkanı, program kalite komisyonu temsilcileri, program öğrenci temsilcisi ve program idari personel temsilcisinden oluşur. Komisyon program eğitim komisyonu, stratejik plan komisyonu, web sayfası komisyonu, staj protokol komisyonu, Bologna komisyonu, mezun izleme komisyonu ile iş birliği içerisinde çalışır. Gerektiğinde bu komisyonlara ait temsilcileri toplantılarına davet eder. Komisyon başkanlığını bölüm başkanı yapar. Bölüm başkanının katılamadığı durumlarda başkanlığı program kalite komisyonu temsilcisi yapar. Komisyon üyeleri aralarından bir üyeyi raportör olarak seçer. Bölüm başkanı değişikliği olması durumunda komisyon üyesi görevini yeni bölüm başkanına devreder. Diğer üyelerin görev süresi 2 yıldır. Üyeler gönüllü program öğretim elemanları arasından seçilir.

 

Madde 8. Komisyonun Çalışma İlkeleri

 1. Kalite Komisyonu, program bünyesinde yürütülecek olan kalite güvencesi, değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarına ilişkin çalışmalarda aktif görev alır.
 2. Komisyon başkanın çağrısı ile yılda en az 6 kez toplanır (12 adet/her ay toplanması hedeflenmelidir) ve akreditasyon ve kalite güvencesi ile ilgili süreçlerde daha yoğun olarak toplanır.
 3. Komisyon başkanlığını bölüm başkanı yürütür. Bölüm başkanının olmadığı durumlarda program komisyon temsilcisi veya belirlediği üye toplantılara başkanlık eder
 4. Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır
 5. Komisyon toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.
 6. Toplantı başında raportör seçilir
 7. Gerekli konularda komisyon, çalışma grubu kurulmasını önerebilir. Çalışma grubu üye önerileri bölüm başkanları aracılığı ile belirlenir.
 8. Çalışma Grubu çalışmalarına ilişkin komisyona bilgi verir

 

Madde 9. Komisyonun Görevleri

 1. Programın stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışılmanın yürütülmesini sağlamak, 
 2. Komisyonunun kararlarını, program öğretim elemanlarına ve alt birimlerine duyurmak; uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
 3. SABAK ve Uluslararası Program Akreditasyon Ajansları tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, programın stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile yönetim sisteminin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, programa özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, öz-değerlendirme raporlarının yazılma sürecini organize etmek, bu kapsamdaki çalışmaları bölüm akademik kurulunun onayına sunmak,
 4. Programın değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek, program değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık izlem raporlarını hazırlayarak akademik kurula sunmak ve onaylanan yıllık raporların arşivlenmesini ve gerekli durumlarda internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde duyurulmasına aracı olmak,
 5. Program dış değerlendirme süreçlerinde gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
 6. Programın akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik etmek ve bu çalışmaları desteklemek, akreditasyon süreçlerini izlemek ve sürekliliği konusunda teşvik etmek,
 7. Kalite anlayışının program ve öğrenciler içinde yaygınlaşmasını desteklemek ve bu anlayışın akademik- idari personel ve öğrenciler tarafından benimsenmesini sağlamak amacıyla ilgili faaliyet ve çalışmalarda bulunmak, ve kalite kültürünün oluşturulmasında katkı sağlamak,
 8. Kalite güvence sistemi ile ilgili üniversite, fakülte ve akademik kurulun öngördüğü eğitimlerin yapılmasını sağlamak; bu eğitimlerin gerçekleştirilmesinde gerekli mercilere yardımcı olmak
 9. İç ve dış paydaşların beklenti ve geri bildirimlerinin izlenmesinde akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezun memnuniyet anketlerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, tasarlanması, uygulanması ve raporlanmasında programın diğer komisyonlarına destek olmak
 10. Ergoterapide kalite güvence sistemi ile ilgili ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini ve güncel yaklaşımları takip etmek ve ilgili birimleri bu konuda bilgilendirmek

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlülük ve Son Hükümler

Madde 10. Bu Yönerge, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Akademik Kurulu’nun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 11. Bu Yönergeyi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı ve Program Kalite Komisyon Başkanı yürütür.